ÁI DỤC

ÁI DỤC   Vạn hữu vũ trụ có muôn màu muôn vẻ. Từ cảnh trí thiên nhiên đến vạn vật, con người, mỗi một đều có sắc thái riêng hoặc đáng yêu, hoặc đáng ghét, hoặc không đáng yêu nhưng không đáng ghét. Đối với những hình sắc đang yêu thì khởi tâm tham, bằng mọi cách phải thu về làm sở hữu cho...

Pháp thoại - Người Mây Trắng - Bài 1

Pháp thoại - Người Mây Trắng - Bài 1

Pháp thoại - Người Mây Trắng - Bài 1

Chữ hiếu trong đạo Phật - Thích Liên Phương

Diễn giả: Hòa thượng Thích Liên Phương
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam - Ban Phật học Chùa Xá Lợi.

Bài viết mới
Trắng quan tâm nhất
Trắng mới nhất
Trắng