ÁI DỤC

ÁI DỤC   Vạn hữu vũ trụ có muôn màu muôn vẻ. Từ cảnh trí thiên nhiên đến vạn vật, con người, mỗi một đều có sắc thái riêng hoặc đáng yêu, hoặc đáng ghét, hoặc không đáng yêu nhưng không đáng ghét. Đối với những hình sắc đang yêu thì khởi tâm tham, bằng mọi cách phải thu về làm sở hữu cho...

Không phải là tâm

Không phải là tâm

 15:02 15/04/2015

Khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm

Hiểu một lần là hiểu tận phù sinh

Hiểu một lần là hiểu tận phù sinh

 18:04 12/04/2015

Hình đi lại đâu gọi là lẽ sống
Lời nói năng đâu phải cuộc sinh tồn

Trắng quan tâm nhất
Trắng mới nhất
Mây