Người Mây Trắng

http://nguoimaytrang.com/vn


Mắt mẹ

Tôi khóc vì (…) là Mẹ ở trong tôi
Ngày mai đến này bỗng nhiên Mẹ chết
Mắt mẹ
Tôi ích kỷ - tôi mãi tìm “Mắt mẹ”
Mẹ “có sầu” như lệ đổ sau mi
Mẹ vẫn đó sao hồn tôi mãi khóc
Tôi khóc vì (…) là Mẹ ở trong tôi
Ngày mai đến này bỗng nhiên Mẹ chết
Tôi trở thành mắt Mẹ ở trong tim
Tim có mắt là trở về vô hạn
Mẹ tràn trong vô lượng cõi thanh âm
Giờ mới biết Mẹ tôi là tất cả
Giọt đạm thành theo hạt tử thương yêu
Nhân cách bóng từng người đi rồi đến
Dạng hình hài tôi cúi lạy tôn vinh
Ôi, cha mẹ dòng sông nguồn suối đẹp
Chảy muôn đời lời mãi tán ca ai
Xin đừng tỉnh cơn mơ ngày mộng mị
Mây xanh trời hồn dạng ở muôn nơi
Chiều muộn đến hoàng hôn thần tượng mãi
Không không vì sáng rực cõi hôm nay.